Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Nghĩa và cách dùng từ Hostility

World In A Word

852 lượt xem
THEO DÕI3038

Nghĩa và cách dùng từ Hostility


Từ vựng ngày hôm nay là "Hostility" danh từ chỉ trạng thái hay cảm xúc thù hằn, thù nghịch giữa hai đối tượng nào đó rất dễ xung đột. Khi ở số nhiều và tính từ của nó đi cùng "to" thì có ý nghĩa gì?


 

Danh mục Tiếng Anh VOA
Luyện Nghe Từ