Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Nghĩa và cách dùng từ Deal

World In A Word

1.168 lượt xem
THEO DÕI3038

Nghĩa và cách dùng từ Deal  


Deal một thỏa thuận giữa hai bên về một việc gì đó, hay nói về cách thức mà người đó được đối đãi. Những cuộc gặp gỡ, những liên kết, thỏa thuận giữa những nền kinh tế lớn trên thế giới. 

Danh mục Tiếng Anh VOA
Luyện Nghe Từ