Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Nghĩa và cách dùng từ Danger

World In A Word

731 lượt xem
THEO DÕI3035

Nghĩa và cách dùng từ Danger 
Danh từ để chỉ mối nguy hiểm, Danger đi cùng giới từ Of để chỉ mối nguy hiểm từ ai hay từ cái gì. Những tin tức quốc tế phía sau sẽ làm rõ hơn cho từ vựng chủ đề ngày hôm nay.

Danh mục Tiếng Anh VOA
Luyện Nghe Từ