Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Nghĩa và cách dùng từ Challenge

World In A Word

978 lượt xem
THEO DÕI3028

Nghĩa và cách dùng từ Challenge 


Danh từ chỉ sự thử thách khả năng hay kỹ năng của ai đó, hay còn có nghĩa là một hành động lời nói mang tính thách thức, không chấp nhận một điều gì đó và theo sau là "to sth".


 

Danh mục Tiếng Anh VOA
Luyện Nghe Từ