Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Bài 16: Sắp xếp một cuộc hẹn

Unit 16: Making a Date

21.281 lượt xem
THEO DÕI1385

Tiếng Anh giao tiếp Bài 16: Making a Date - Sắp xếp một cuộc hẹn.
Xem thêm:
- Bài học về Make an appointment để phân biệt date và apointment
- Have a date = có hẹn
- Have a date = có hẹn
- This is not even a date = đây không phải là cuộc hẹn

Luyện Nghe Từ