Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Bài 64: Chân trời mới

Unit 64: New Horizons

3.994 lượt xem
THEO DÕI1444

Bài 64: New Horizons - Chân trời mới

Những từ trong hội thoại: 

1. Proposition /proposition/: lời đề nghị, kế hoạch, đề xuất
- They made an interesting proposition = Họ đã đưa là lời để nghị hấp dẫn
- Xem thêm: 
+ to proposition an engaged woman you don't even know? = khi ngăn cản kế hoạch kết hôn của một người phụ nữ mà anh chưa từng biết không? 
+ I have a little proposition for you. = Giờ, tôi có vấn đề cần giải quyết 
2. Think of: Nghĩ về, nghĩ đến: 
- Why didn't we think of that? = Tại sao chúng ta không nghĩ ra nhỉ?
- Sue, what do you think of this? = Sue, cô nghĩ sao?
- Xem thêm: 
+ But I’ll think of one soon = Nhưng mình sẽ nghĩ ra một cái tên sớm thôi 

Luyện Nghe Từ