Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Bài 52: Chúng ta đi ăn trưa nhé?

Unit 52: Shall we go for lunch?

5.465 lượt xem
THEO DÕI1718

Bài 52: Shall we go for lunch? - Chúng ta đi ăn trưa nhé?

Shall ( trợ động từ ) 
- dùng ở ngôi 1 số ít và số nhiều để cấu tạo thời tương lai: sẽ 
VD: we shall hear more about it = chúng ta sẽ nghe thêm về vấn đề này 
-dùng ở ngôi 2 và ngôi 3 số ít và số nhiều để chỉ sự hứa hẹn, sự cảnh cáo, sự quyết định, sự cần thiết, nhiệm vụ phải làm...: thế nào cũng sẽ, nhất định sẽ phải 
VD: you shall have my book tomorrow = thế nào ngày mai anh cũng có quyển sách của tôi he shall be punished = nó nhất định sẽ bị phạt 
- dùng ở ngôi 2 trong câu hỏi vì người hỏi chắc mầm trong câu trả lời sẽ có shall: chắc sẽ, hẳn là sẽ 
VD: shall you have a rest next Sunday? = anh sẽ ngỉ ngơi chủ nhật sau phải không? 
- dùng ở cả ba ngôi trong mệnh đề điều kiện hay mệnh đề có ngôi phiếm: nếu (sẽ), khi (sẽ), lại (sẽ) 
VD: when we shall achieve success = khi chúng ta thắng lợi 

Luyện Nghe Từ