Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Play từng câu Click và play từng câu

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết video

Tăng kích thước Sub Tăng cỡ chữ phụ đề trong video
Cỡ Sub mặc định Cỡ chữ phụ đề mặc định
Giảm kích thước Sub Giảm cỡ chữ phụ đề trong video
Phụ đề Tuỳ chọn phụ đề trong video
Tắt (phím tắt số 3/~)
Tiếng Anh (phím tắt số 1)
Tiếng Việt (phím tắt số 2)
Song ngữ (phím tắt số 3)<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Bài 52: Chúng ta đi ăn trưa nhé?

Unit 52: Shall we go for lunch?

9.169 lượt xem
THEO DÕI 1930

Bài 52: Shall we go for lunch? - Chúng ta đi ăn trưa nhé?

Shall ( trợ động từ ) 
- dùng ở ngôi 1 số ít và số nhiều để cấu tạo thời tương lai: sẽ 
VD: we shall hear more about it = chúng ta sẽ nghe thêm về vấn đề này 
-dùng ở ngôi 2 và ngôi 3 số ít và số nhiều để chỉ sự hứa hẹn, sự cảnh cáo, sự quyết định, sự cần thiết, nhiệm vụ phải làm...: thế nào cũng sẽ, nhất định sẽ phải 
VD: you shall have my book tomorrow = thế nào ngày mai anh cũng có quyển sách của tôi he shall be punished = nó nhất định sẽ bị phạt 
- dùng ở ngôi 2 trong câu hỏi vì người hỏi chắc mầm trong câu trả lời sẽ có shall: chắc sẽ, hẳn là sẽ 
VD: shall you have a rest next Sunday? = anh sẽ ngỉ ngơi chủ nhật sau phải không? 
- dùng ở cả ba ngôi trong mệnh đề điều kiện hay mệnh đề có ngôi phiếm: nếu (sẽ), khi (sẽ), lại (sẽ) 
VD: when we shall achieve success = khi chúng ta thắng lợi 

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu