Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Play từng câu Click và play từng câu

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết video

Tăng kích thước Sub Tăng cỡ chữ phụ đề trong video
Cỡ Sub mặc định Cỡ chữ phụ đề mặc định
Giảm kích thước Sub Giảm cỡ chữ phụ đề trong video
Phụ đề Tuỳ chọn phụ đề trong video
Tắt (phím tắt số 3/~)
Tiếng Anh (phím tắt số 1)
Tiếng Việt (phím tắt số 2)
Song ngữ (phím tắt số 3)<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Bài 53: Cân nhắc các lựa chọn

Unit 53: Weighing up the options

7.962 lượt xem
THEO DÕI 1925

Bài 53: Weighing up the options - Cân nhắc các lựa chọn

Câu điều kiện: ”If”
- Loại 1: If “present simple”, “future simple”: Câu điều kiện có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai. 
Ex: If it is sunny, I will go fishing = Nếu trời nắng, tôi sẽ đi câu
- Loại 2: If “past simple”, “future simple (would)”: Điều kiện không thể xảy ra ở hiện tại và tương lai (“Be” luôn dung “were” dù chủ ngữ là số ít hay nhiều)
Ex: If I were you, I would go abroad = Nếu tôi là bạn, tôi sẽ đi nước ngoài
- Loại 3: If “past perfect”, “perfect conditional”: Điều kiện không có thật ở quá khứ: 
Ex: If I hadn’t been absent yesterday, I would have met him = Nếu hôm qua tôi không vắng mặt, thì tôi đã gặp anh ấy rồi. 

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu