Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Bài 53: Cân nhắc các lựa chọn

Unit 53: Weighing up the options

4.382 lượt xem
THEO DÕI1717

Bài 53: Weighing up the options - Cân nhắc các lựa chọn

Câu điều kiện: ”If”
- Loại 1: If “present simple”, “future simple”: Câu điều kiện có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai. 
Ex: If it is sunny, I will go fishing = Nếu trời nắng, tôi sẽ đi câu
- Loại 2: If “past simple”, “future simple (would)”: Điều kiện không thể xảy ra ở hiện tại và tương lai (“Be” luôn dung “were” dù chủ ngữ là số ít hay nhiều)
Ex: If I were you, I would go abroad = Nếu tôi là bạn, tôi sẽ đi nước ngoài
- Loại 3: If “past perfect”, “perfect conditional”: Điều kiện không có thật ở quá khứ: 
Ex: If I hadn’t been absent yesterday, I would have met him = Nếu hôm qua tôi không vắng mặt, thì tôi đã gặp anh ấy rồi. 

Luyện Nghe Từ