Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Bài 55: Gặp gỡ

Unit 55: Meeting

3.634 lượt xem
THEO DÕI1444

Bài 55: Meeting - Gặp gỡ

Would like: 
Được dùng để diễn đạt một lời mời, ý muốn, sở thích, điều kiện cho một hành động cụ thể ở tương lai...
- Would like + to do sth: Diễn đạt lời mời một cách lịch sự hoặc ý mình muốn.
Ex: Would you like to dance with me? = Em nhảy cùng anh nhé? (lời mời)
I would like to be a billionaire: Tôi muốn trở thành tỉ phú. (thể hiện ý mình muốn)
- Chú ý: Không dùng do you want khi đưa ra lời mời.
- Would like = would care / love / hate / prefer + to + verb: chỉ điều kiện cho một hành động cụ thể ở tương lai.
Ex:
Would you like/care to come with me? I'd love to: Bạn có muốn đi cùng tôi không? Tôi rất thích.
- Would like / would care for / would enjoy + Verb-ing: Diễn đạt khẩu vị, ý thích nói chung của chủ ngữ.
Ex: 
I would like being a hero: Tôi thích trở thành người hùng. 

Luyện Nghe Từ