Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Play từng câu Click và play từng câu

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết video

Tăng kích thước Sub Tăng cỡ chữ phụ đề trong video
Cỡ Sub mặc định Cỡ chữ phụ đề mặc định
Giảm kích thước Sub Giảm cỡ chữ phụ đề trong video
Phụ đề Tuỳ chọn phụ đề trong video
Tắt (phím tắt số 3/~)
Tiếng Anh (phím tắt số 1)
Tiếng Việt (phím tắt số 2)
Song ngữ (phím tắt số 3)



<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Bài 28: Sử dụng các loại dịch vụ

Unit 28: Using different kind of service

17.128 lượt xem
THEO DÕI 1933

Bài 28: Using different kind of service - Sử dụng các loại dịch vụ

Service = ban, vụ, sở, cục, ngành phục vụ
- postal service = sở bưu điện 
- the foreign service = ban đối ngoại 
- the public services = công vụ 
- bus service = ngành xe buýt 
- the fighting service(s) = lực lượng quân đội 
vidu: - John, why do you want to be in the Secret Service? = John, sao anh muốn làm việc cho Sở Mật Vụ? 
- Room service. = Phục vụ phòng.
- It's more than halfway through service, = Đã trôi qua nửa chặng đường của buổi phục vụ, 
Xem thêm về services:
- Lowell? Financial Services Lowell? That's who you saw me with? = Lowell à ?Lowell dịch vụ tài chính ấy à? 
- lt was a really beautiful service. lt really was. = Dịch vụ ở đây thật là tốt. Đúng vậy. 

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu