Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Bài 28: Sử dụng các loại dịch vụ

Unit 28: Using different kind of service

10.993 lượt xem
THEO DÕI1444

Bài 28: Using different kind of service - Sử dụng các loại dịch vụ

Service = ban, vụ, sở, cục, ngành phục vụ
- postal service = sở bưu điện 
- the foreign service = ban đối ngoại 
- the public services = công vụ 
- bus service = ngành xe buýt 
- the fighting service(s) = lực lượng quân đội 
vidu: - John, why do you want to be in the Secret Service? = John, sao anh muốn làm việc cho Sở Mật Vụ? 
- Room service. = Phục vụ phòng.
- It's more than halfway through service, = Đã trôi qua nửa chặng đường của buổi phục vụ, 
Xem thêm về services:
- Lowell? Financial Services Lowell? That's who you saw me with? = Lowell à ?Lowell dịch vụ tài chính ấy à? 
- lt was a really beautiful service. lt really was. = Dịch vụ ở đây thật là tốt. Đúng vậy. 

Luyện Nghe Từ