Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Bài 66: Tới văn phòng làm việc

Unit 66: Arriving At My New Office

4.104 lượt xem
THEO DÕI1444

Bài 65: The Interview - Buổi phỏng vấn


Những từ trong hội thoại: 

1. Department /di'pɑ:tmənt/ : Bộ, phòng, ban- About 20 people are working in the department = Khoảng 20 người đang làm việc ở bộ phận này
- Xem thêm: 
+ The folks at the Justice Department aren't very sympathetic. = Tôi biết, nhưng Bộ Tư pháp không thông cảm với cô đâu. 
+ Defense Department projects for tight geometry urban pacification = Đây là một dự án của Bộ quốc phòng.
2. Contract /'kɔntrækt/ : Hợp đồng, giao kèo
- This is your job description and contract = Đây là bản mô tả công việc và hợp đồng của cô
- Xem thêm 
+ so its my job to go over all the contracts = do đó, công việc của tôi là đi tìm hợp đồng 
+ It's kind of like a year contract thing, = Nó giống như một dạng hợp đồng trong năm,

Luyện Nghe Từ