Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Bài 36: Kỹ năng đặc biệt

Unit 36: Special Skill

8.286 lượt xem
THEO DÕI1444

Tiếng anh giao tiếp Bài 36: Special Skill - Kỹ năng đặc biệt
- Nghe phát âm từ Special Skill Trong bài học của thấy Duncan: Maybe you could have a special skill. = Có lẽ bạn có một khả năng đặc biệt nào đó. 

- Trong các video phim khác:
Here's the thing, you're young, you've got natural skill. = Đây là điều cần, bạn còn trẻ, bạn đã có kỹ năng tiềm tàng.
Well, I learned good charity skills from my parents. = Em học được kĩ năng quyên tiền từ bố mẹ em. 

Ngoài ra Skill còn mang nghĩa: đáng kể, thành vấn đề 
VD: it skills not = không đáng kể, không thành vấn đề 

Luyện Nghe Từ