Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Bài 56: Đưa ra các khả năng

Unit 56: Offering possibilities

3.568 lượt xem
THEO DÕI1444

Bài 56: Offering possibilities - Đưa ra các khả năng

Những từ nối và liên từ khi đưa ra các khả năng nhé!
- Otherwise (adv) = khác, mặt khác, nếu không thì: trạng từ dung để nối hai mệnh đề hoặc 2 câu độc lập với nhau:
Ex: We must be early; otherwise we won’t get a seat.
- Liên từ: Or ( hoặc, hay là), And (và), So (vì thế, vì vậy), …. : Dùng đề nối từ, cụm từ hoặc mệnh đề độc lập 
Ex: Smoking or non smoking ? = Hút thuốc hay không hút thuốc

Luyện Nghe Từ