Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Bài 38: Hãy nói về điểm mạnh và điểm yếu của bạn.

Bài 38: Describe your greatest strengths and weaknesses

15.097 lượt xem
THEO DÕI597

Bài 38: Describe your greatest strengths and weaknesses - Hãy nói về điểm mạnh và điểm yếu của bạn.

strengths = Điểm mạnh ( Nói về thế mạnh công việc của bạn)

Ngoài ra strengths còn mang nhiều nghĩa khi được đi kèm với sự vật khác:
VD: the strength of tea = độ đậm của nước trà 
the strength of wine = nồng độ của rượu 
they were there in great (full) strength = họ có mặt đông đủ cả (số lượng đầy đủ (của một tập thể...) 
strength of materials = sức bền vật liệu 
Nghe phát âm trong video khác: 
- But when it comes to brute strength, = Nhưng nếu nó trở thành một thứ sức mạnh khủng khiếp
- I don't have the strength. = Con không có đủ sức. 
- I don't know my own strength yet. = Tôi vẫn chưa kiểm soát được sức mình 


weaknesses = Điểm yếu 
Xem thêm: 
- You found the claw's only weakness. = Ngươi đã tìm ra điểm yếu duy nhất của " Càng cua " rồi. 
- she has a major weakness. = má cũng có điểm yếu.
Luyện Nghe Từ