Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Bài 67: Nói chuyện với sếp mới

Unit 67: Talking With My New Boss

7.499 lượt xem
THEO DÕI1445

Bài 67: Talking With My New Boss - Nói chuyện với sếp mới


Dạng Yes/No Question: câu hỏi được trả lời bằng Yes, No

1. Be + subject…? : 
Với động từ tobe ( am, are, is), tobe được đưa lên đầu câu: 
Ex: Is he a student? – Yes, he is hoặc No, he isn't.

2. Do/Does + subject + verb…? 
Với động từ thường, trợ động từ Do, Does được đặt ở đầu câu.
Ex: Do you live in a country? – Yes, I do hoặc No, I don't.

Chú ý: Khi sử dụng trợ động từ Does trong câu hỏi hay câu phủ định thì động từ chính được đưa về nguyên mẫu không chia (không có s/es).

Luyện Nghe Từ