2000 TỪ CƠ BẢN
TỪ ĐIỂN CỦA TÔI
Danh sách 2000 từ vựng tiếng Anh cơ bản hay được dùng trong giao tiếp.

1. i tôi, ta, tao, tớ Đại từ
Thêm vào từ điển của tôi
2. you anh, chị, ông, bà, ngài, ngươi,... Đại từ Đại từ nhân xưng
Thêm vào từ điển của tôi
3. he nó, anh ấy, ông ấy... (chỉ ngườ... Đại từ
Thêm vào từ điển của tôi
4. she nó, bà ấy, chị ấy, cô ấy... Đại từ
Thêm vào từ điển của tôi
5. it cái đó, điều đó, con vật đó Đại từ
Thêm vào từ điển của tôi
6. we chúng tôi, chúng ta Đại từ
Thêm vào từ điển của tôi
7. they chúng nó, chúng, họ

Thêm vào từ điển của tôi
8. my của tôi Tính từ
Thêm vào từ điển của tôi
9. your của anh, của chị, của ngài, của... Tính từ
Thêm vào từ điển của tôi
10. his của nó, của hắn, của ông ấy, củ... Tính từ
Thêm vào từ điển của tôi
11. her nó, cô ấy, bà ấy, chị ấy... Danh từ
Thêm vào từ điển của tôi
12. its của cái đó, của điều đó, của co...

Thêm vào từ điển của tôi
13. our của chúng ta, của chúng tôi, củ... Tính từ
Thêm vào từ điển của tôi
14. their của chúng, của chúng nó, của họ Tính từ
Thêm vào từ điển của tôi
15. me tôi, tao, tớ Đại từ
Thêm vào từ điển của tôi
16. him nó, hắn, ông ấy, anh ấy Danh từ
Thêm vào từ điển của tôi
17. us chúng tôi, chúng ta, chúng mình Đại từ
Thêm vào từ điển của tôi
18. them chúng, chúng nó, họ Đại từ
Thêm vào từ điển của tôi
19. this này Đại từ Tính từ
Thêm vào từ điển của tôi
20. that ấy, đó, kia Liên từ Đại từ
Thêm vào từ điển của tôi
21. these những thứ này

Thêm vào từ điển của tôi
22. those những thứ kia

Thêm vào từ điển của tôi
23. here đây, ở đây, ở chỗ này

Thêm vào từ điển của tôi
24. there ở đó, tại đó, chỗ đó, chỗ ấy, đ... Phó từ
Thêm vào từ điển của tôi
25. what gì, thế nào Đại từ
Thêm vào từ điển của tôi
26. when khi nào, hồi nào, lúc nào, bao ...

Thêm vào từ điển của tôi
27. where đâu, ở đâu, ở ni nào, ở chỗ nào...

Thêm vào từ điển của tôi
28. who ai, người nào, kẻ nào, người nh...

Thêm vào từ điển của tôi
29. why tại sao, vì sao

Thêm vào từ điển của tôi
30. how thế nào, như thế nào; sao, ra s...

Thêm vào từ điển của tôi
31. in ở, tại, trong (nơi chốn, không ... Giới từ
Thêm vào từ điển của tôi
32. on trên, ở trên Giới từ
Thêm vào từ điển của tôi
33. is thì, là

Thêm vào từ điển của tôi
34. are thì, là

Thêm vào từ điển của tôi
35. with với, cùng, cùng với Giới từ
Thêm vào từ điển của tôi
36. the cái, con, người...

Thêm vào từ điển của tôi
37. and và, cùng, với Liên từ
Thêm vào từ điển của tôi
38. call kêu gọi, mời gọi lại Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
39. come đến, tới, đi đến, đi tới, đi lạ... Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
40. like giống, giống nhau, như nhau, tư... Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
41. have Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
42. look nhìn, xem, ngó, để ý, chú ý Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
43. stay ở lại, lưu lại Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
44. can có thể, có khả năng Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
45. go đi, đi đến, đi tới Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
46. think nghĩ, suy nghĩ, ngẫm nghĩ Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
47. get được, có được, kiếm được, lấy đ... Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
48. want muốn, cần Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
49. but nhưng, nhưng mà Liên từ
Thêm vào từ điển của tôi
50. love yêu, thương, yêu mến Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
51. make làm, chế tạo Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
52. take cầm, nắm, giữ Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
53. something một điều gì đó, một việc gì đó;... Danh từ
Thêm vào từ điển của tôi
54. a một

Thêm vào từ điển của tôi
55. an (xem) a

Thêm vào từ điển của tôi
56. been thì, là Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
57. boss (từ lóng) ông chủ, thủ trưởng Danh từ
Thêm vào từ điển của tôi
58. right điều tốt, điều phải, điều đứng ... Danh từ
Thêm vào từ điển của tôi
59. thing cái, đồ, vật, thứ, thức, điều, ... Đồ vật
Thêm vào từ điển của tôi
60. time thời gian, thì giờ Thời gian
Thêm vào từ điển của tôi
61. good tốt, hay, tuyệt Tính từ
Thêm vào từ điển của tôi
62. over trên; ở trên Danh từ
Thêm vào từ điển của tôi
63. some nào đó

Thêm vào từ điển của tôi
64. idol tượng thần, thần tượng Danh từ
Thêm vào từ điển của tôi
65. through qua, xuyên qua, suốt Giới từ
Thêm vào từ điển của tôi
66. more nhiều hơn, lớn hơn, đông hơn Tính từ
Thêm vào từ điển của tôi
67. at ở tại (chỉ vị trí) Danh từ
Thêm vào từ điển của tôi
68. little nhỏ bé, be bỏng Tính từ
Thêm vào từ điển của tôi
69. will sẽ (tưng lai) Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
70. face mặt Danh từ
Thêm vào từ điển của tôi
71. never không bao giờ, không khi nào Thời gian
Thêm vào từ điển của tôi
72. absolutely tuyệt đối, hoàn toàn Phó từ
Thêm vào từ điển của tôi
73. people (dùng như số nhiều) người Danh từ
Thêm vào từ điển của tôi
74. again lại, lần nữa, nữa Phó từ
Thêm vào từ điển của tôi
75. guy anh chàng, gã Danh từ
Thêm vào từ điển của tôi
76. about khoảng chừng, gần Phó từ
Thêm vào từ điển của tôi
77. all tất cả, hết thảy, toàn bộ, suốt... Tính từ
Thêm vào từ điển của tôi
78. don't đừng

Thêm vào từ điển của tôi
79. for cho Liên từ Giới từ
Thêm vào từ điển của tôi
80. just chỉ Phó từ
Thêm vào từ điển của tôi
81. know biết; hiểu biết Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
82. life sự sống Danh từ
Thêm vào từ điển của tôi
83. not không Phó từ
Thêm vào từ điển của tôi
84. of của Giới từ
Thêm vào từ điển của tôi
85. one một

Thêm vào từ điển của tôi
86. out ngoài, ở ngoài, ra ngoài Phó từ
Thêm vào từ điển của tôi
87. to đến, tới, về Giới từ
Thêm vào từ điển của tôi
88. see xem, đọc (trang báo chí) Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
89. as như Phó từ
Thêm vào từ điển của tôi
90. going đang đi

Thêm vào từ điển của tôi
91. learn học, học tập, nghiên cứu Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
92. be thì, là Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
93. really thực, thật, thực ra Phó từ
Thêm vào từ điển của tôi
94. well tốt, giỏi, hay Phó từ
Thêm vào từ điển của tôi
95. hey này! (vui vẻ, hỏi...)

Thêm vào từ điển của tôi
96. say nói Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
97. could có thể, có khả năng Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
98. let để Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
99. down xuống Phó từ
Thêm vào từ điển của tôi
100. way đường, đường đi, lối đi Danh từ
Thêm vào từ điển của tôi