TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Phó từ


1 not không Phó từ
Thêm vào từ điển của tôi
2 there ở đó, tại đó, chỗ đó, chỗ ấy, đ... Phó từ
Thêm vào từ điển của tôi
3 just chỉ Phó từ
Thêm vào từ điển của tôi
4 about khoảng chừng, gần Phó từ
Thêm vào từ điển của tôi
5 out ngoài, ở ngoài, ra ngoài Phó từ
Thêm vào từ điển của tôi
6 belike (từ cổ,nghĩa cổ) có lẽ, không c... Phó từ
Thêm vào từ điển của tôi
7 no không Phó từ
Thêm vào từ điển của tôi
8 up ở trên, lên trên, lên Phó từ
Thêm vào từ điển của tôi
9 absolutely tuyệt đối, hoàn toàn Phó từ
Thêm vào từ điển của tôi
10 again lại, lần nữa, nữa Phó từ
Thêm vào từ điển của tôi