TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Động vật


1 dog chó Động vật Danh từ
Thêm vào từ điển của tôi
2 dragon con rồng Động vật Danh từ
Thêm vào từ điển của tôi
3 bird con chim Động vật Danh từ
Thêm vào từ điển của tôi
4 rat (động vật học) con chuột Động vật
Thêm vào từ điển của tôi
5 pig lợn heo Động vật Danh từ
Thêm vào từ điển của tôi
6 bee (động vật học) con ong Động vật
Thêm vào từ điển của tôi
7 snake con rắn Động vật
Thêm vào từ điển của tôi
8 buffalo con trâu Động vật
Thêm vào từ điển của tôi
9 animal động vật, thú vật Động vật
Thêm vào từ điển của tôi
10 cow bò cái Động vật
Thêm vào từ điển của tôi