TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Danh từ


1 video video Danh từ
Thêm vào từ điển của tôi
2 face mặt Danh từ
Thêm vào từ điển của tôi
3 right điều tốt, điều phải, điều đứng ... Danh từ
Thêm vào từ điển của tôi
4 dog chó Động vật Danh từ
Thêm vào từ điển của tôi
5 bravo hay!, hay lắm!, hoan hô! Danh từ
Thêm vào từ điển của tôi
6 something một điều gì đó, một việc gì đó;... Danh từ
Thêm vào từ điển của tôi
7 set bộ Danh từ
Thêm vào từ điển của tôi
8 him nó, hắn, ông ấy, anh ấy Danh từ
Thêm vào từ điển của tôi
9 over trên; ở trên Danh từ
Thêm vào từ điển của tôi
10 her nó, cô ấy, bà ấy, chị ấy... Danh từ
Thêm vào từ điển của tôi