TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Từ: video

/'vidiou/
Thêm vào từ điển của tôi
Danh từ
  • danh từ

    video

  • chuỗi hình ảnh động được ghi lại bằng các thiết bị quay

  • đoạn phim