1 Động vật (17)
2 Du lịch (30)
3 Danh từ (354)
4 Công việc (6)
5 Động từ (158)
6 Màu sắc (5)
7 Tính từ (130)
9 Ẩm thực (36)
10 Đồ vật (52)
11 Phó từ (43)
12 Gia đình (25)
13 Thời gian (36)
14 Kinh doanh (15)
15 Đại từ (14)