TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Tính từ


1 your của anh, của chị, của ngài, của... Tính từ
Thêm vào từ điển của tôi
2 my của tôi Tính từ
Thêm vào từ điển của tôi
3 this này Đại từ Tính từ
Thêm vào từ điển của tôi
4 all tất cả, hết thảy, toàn bộ, suốt... Tính từ
Thêm vào từ điển của tôi
5 good tốt, hay, tuyệt Tính từ
Thêm vào từ điển của tôi
6 our của chúng ta, của chúng tôi, củ... Tính từ
Thêm vào từ điển của tôi
7 more nhiều hơn, lớn hơn, đông hơn Tính từ
Thêm vào từ điển của tôi
8 little nhỏ bé, be bỏng Tính từ
Thêm vào từ điển của tôi
9 ready sẵn sàng Tính từ
Thêm vào từ điển của tôi
10 high cao Tính từ
Thêm vào từ điển của tôi