TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Đại từ


1 you anh, chị, ông, bà, ngài, ngươi,... Đại từ Đại từ nhân xưng
Thêm vào từ điển của tôi
2 that ấy, đó, kia Liên từ Đại từ
Thêm vào từ điển của tôi
3 it cái đó, điều đó, con vật đó Đại từ
Thêm vào từ điển của tôi
4 me tôi, tao, tớ Đại từ
Thêm vào từ điển của tôi
5 this này Đại từ Tính từ
Thêm vào từ điển của tôi
6 we chúng tôi, chúng ta Đại từ
Thêm vào từ điển của tôi
7 what gì, thế nào Đại từ
Thêm vào từ điển của tôi
8 he nó, anh ấy, ông ấy... (chỉ ngườ... Đại từ
Thêm vào từ điển của tôi
9 them chúng, chúng nó, họ Đại từ
Thêm vào từ điển của tôi
10 i tôi, ta, tao, tớ Đại từ
Thêm vào từ điển của tôi