TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Từ: that

/ðæt/
Thêm vào từ điển của tôi
Liên từ Đại từ
 • tính từ

  ấy, đó, kia

  that man

  người ấy

  in those days

  trong thời kỳ đó

  ví dụ khác
 • đại từ

  người ấy, vật ấy, cái ấy, điều ấy; người đó, vật đó, cái đó, điều đó

  what is that?

  cái gì đó?

  who is that?

  ai đó?

  ví dụ khác
 • cái kia, người kia

  to prefer this to that

  thích cái này hơn cái kia

 • cái, cái mà, cái như thế

  a house like that described here

  một cái nhà giống như cái tả ở đây

 • người mà, cái mà, mà

  he is the very man [that] I want to see

  anh ấy đúng là người mà tôi cần gặp

  this is he that brought the news

  đây là người đã mang tin lại

  ví dụ khác
 • phó từ

  như thế, đến thế, thế

  I've done only that much

  tôi chỉ làm được đến thế

  that far

  xa đến thế

 • như thế này

  the boy is that tall

  đứa bé cao như thế này

  I was that tired I couldn't speak

  tôi mệt đến nỗi không thể nói được

 • liên từ

  rằng, là

  there's no doubt that communism will be achieved in the world

  chắc chắn rằng chủ nghĩa cộng sản sẽ được thực hiện trên khắp thế giới

 • để, để mà

  light the lamp that I may read the letter

  thắp đèn lên để tôi có thể đọc bức thư

 • đến nỗi

  the cord was such long that I could not measure it

  sợi dây dài đến nỗi tôi không thể đo được

 • giá mà

  oh, that I knew what was happening!

  ôi! giá mà tôi biết cơ sự như thế này!

  Cụm từ/thành ngữ

  at that

  (xem) at

  in that

  bởi vì

  it is that

  là vì