Từ: that

/ðæt/

Liên từ Đại từ
 • tính từ

 • ấy, đó, kia
 • that man

  người ấy

  in those days

  trong thời kỳ đó

  ví dụ khác
 • đại từ

 • người ấy, vật ấy, cái ấy, điều ấy; người đó, vật đó, cái đó, điều đó
 • what is that?

  cái gì đó?

  who is that?

  ai đó?

  ví dụ khác
 • cái kia, người kia
 • to prefer this to that

  thích cái này hơn cái kia

 • cái, cái mà, cái như thế
 • a house like that described here

  một cái nhà giống như cái tả ở đây

 • người mà, cái mà, mà
 • he is the very man [that] I want to see

  anh ấy đúng là người mà tôi cần gặp

  this is he that brought the news

  đây là người đã mang tin lại

  ví dụ khác
 • phó từ

 • như thế, đến thế, thế
 • I've done only that much

  tôi chỉ làm được đến thế

  that far

  xa đến thế

 • như thế này
 • the boy is that tall

  đứa bé cao như thế này

  I was that tired I couldn't speak

  tôi mệt đến nỗi không thể nói được

 • liên từ

 • rằng, là
 • there's no doubt that communism will be achieved in the world

  chắc chắn rằng chủ nghĩa cộng sản sẽ được thực hiện trên khắp thế giới

 • để, để mà
 • light the lamp that I may read the letter

  thắp đèn lên để tôi có thể đọc bức thư

 • đến nỗi
 • the cord was such long that I could not measure it

  sợi dây dài đến nỗi tôi không thể đo được

 • giá mà
 • oh, that I knew what was happening!

  ôi! giá mà tôi biết cơ sự như thế này!

  Cụm từ/thành ngữ

  at that

  (xem) at

  in that

  bởi vì

  it is that

  là vì