TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Liên từ


1 and và, cùng, với Liên từ
Thêm vào từ điển của tôi
2 that ấy, đó, kia Liên từ Đại từ
Thêm vào từ điển của tôi
3 for cho Liên từ Giới từ
Thêm vào từ điển của tôi
4 so vì thế, vì vậy, vì thế cho nên,... Liên từ
Thêm vào từ điển của tôi
5 but nhưng, nhưng mà Liên từ
Thêm vào từ điển của tôi
6 or hoặc, hay là Liên từ
Thêm vào từ điển của tôi
7 because vì, bởi vì Liên từ
Thêm vào từ điển của tôi
8 then vậy thì, như thế thì, trong trư... Liên từ Phó từ
Thêm vào từ điển của tôi
9 if nếu, nếu như Liên từ
Thêm vào từ điển của tôi
10 than hơn Liên từ
Thêm vào từ điển của tôi