Từ: for

/fɔ:,fə/

Liên từ Giới từ
 • giới từ

 • thay cho, thế cho, đại diện cho
 • to sit for Hanoi

  đại diện cho Hà nội (ở quốc hội...)

  to stand for a noun

  (ngôn ngữ học) thay cho một danh từ (đại từ)

  ví dụ khác
 • ủng hộ, về phe, về phía
 • to be for peace

  ủng hộ hoà bình

  hurrah for Vietnam

  hoan hô Việt nam, ủng hộ Việt nam

 • để, với mục đích là
 • for sale

  để bán

  for example; for instance

  ví dụ, chẳng hạn

 • để lấy, để được
 • to go for a car

  đi (để) gọi xe, đi (để) lấy xe

  to send for a doctor

  cho đi mời bác sĩ

  ví dụ khác
 • đến, đi đến
 • to leave for Haiphong

  đi đến Hải Phòng

  to make for shelter

  chạy ra chỗ trú ẩn

  ví dụ khác
 • cho
 • to buy something for somebody

  mua cái gì cho ai

  I can shift for myself

  tôi có thể tự xoay sở lấy

 • vì, bởi vì
 • for want of money

  vì thiếu tiền

  to live for each other

  sống vì nhau

  ví dụ khác
 • mặc dù
 • for all that

  mặc dù tất cả những cái đó

  for all you say

  mặc dù những điều anh nói

  ví dụ khác
 • đối với, về phần
 • respect one's teachers

  lòng kính trọng đối với các bậc thầy giáo

  it's too easy for him

  đối với hắn cái đó dễ quá

  ví dụ khác
 • so với, đối với, theo tỷ lệ
 • very tall for one's age

  rất cao lớn so với tuổi

 • trong (thời gian), được (mức là...)
 • to last for an hour

  kéo dài trong một tiếng đồng hồ

  to walk for three kilometers

  đi bộ được ba kilômét

  ví dụ khác
 • liên từ

 • vì, bởi vì, tại vì

  Cụm từ/thành ngữ

  alas for him

  thương thay cho nó!

  to be for it

  (từ lóng) phải bị trừng phạt

  to be not long for this world

  gần đất xa trời

  thành ngữ khác