TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

1. the cái, con, người...

Thêm vào từ điển của tôi
2. you anh, chị, ông, bà, ngài, ngươi,... Đại từ
Thêm vào từ điển của tôi
3. and và, cùng, với Liên từ
Thêm vào từ điển của tôi
4. to đến, tới, về Giới từ
Thêm vào từ điển của tôi
5. of của Giới từ
Thêm vào từ điển của tôi
6. that ấy, đó, kia Liên từ Đại từ
Thêm vào từ điển của tôi
7. for thay cho, thế cho, đại diện cho Liên từ Giới từ
Thêm vào từ điển của tôi
8. be thì, là Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
9. it cái đó, điều đó, con vật đó Đại từ
Thêm vào từ điển của tôi
10. your của anh, của chị, của ngài, của... Tính từ
Thêm vào từ điển của tôi