TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

71. they chúng nó, chúng, họ

Thêm vào từ điển của tôi
72. solution sự hoà tan

Thêm vào từ điển của tôi
73. take cầm, nắm, giữ Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
74. i tôi, ta, tao, tớ Đại từ
Thêm vào từ điển của tôi
75. more nhiều hơn, lớn hơn, đông hơn Tính từ
Thêm vào từ điển của tôi
76. our của chúng ta, của chúng tôi, củ... Tính từ
Thêm vào từ điển của tôi
77. over trên; ở trên Danh từ
Thêm vào từ điển của tôi
78. learn học, học tập, nghiên cứu Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
79. good tốt, hay, tuyệt Tính từ
Thêm vào từ điển của tôi
80. will sẽ (tưng lai) Động từ
Thêm vào từ điển của tôi