TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

11. call kêu gọi, mời gọi lại Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
12. my của tôi Tính từ
Thêm vào từ điển của tôi
13. me tôi, tao, tớ Đại từ
Thêm vào từ điển của tôi
14. in ở, tại, trong (nơi chốn, không ... Giới từ
Thêm vào từ điển của tôi
15. this này Đại từ Tính từ
Thêm vào từ điển của tôi
16. is thì, là

Thêm vào từ điển của tôi
17. have Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
18. what gì, thế nào Đại từ
Thêm vào từ điển của tôi
19. on trên, ở trên Giới từ
Thêm vào từ điển của tôi
20. with với, cùng, cùng với Giới từ
Thêm vào từ điển của tôi