TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

31. come đến, tới, đi đến, đi tới, đi lạ... Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
32. i'm tôi là

Thêm vào từ điển của tôi
33. just chỉ Phó từ
Thêm vào từ điển của tôi
34. oh ồ, ô...

Thêm vào từ điển của tôi
35. you're bạn là

Thêm vào từ điển của tôi
36. don't đừng

Thêm vào từ điển của tôi
37. all tất cả, hết thảy, toàn bộ, suốt... Tính từ
Thêm vào từ điển của tôi
38. now bây giờ, lúc này, giờ đây, hiện... Thời gian
Thêm vào từ điển của tôi
39. out ngoài, ở ngoài, ra ngoài Phó từ
Thêm vào từ điển của tôi
40. about khoảng chừng, gần Phó từ
Thêm vào từ điển của tôi