TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

31. know biết; hiểu biết Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
32. are thì, là

Thêm vào từ điển của tôi
33. from từ Giới từ
Thêm vào từ điển của tôi
34. just chỉ Phó từ
Thêm vào từ điển của tôi
35. get được, có được, kiếm được, lấy đ... Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
36. i'm tôi là

Thêm vào từ điển của tôi
37. all tất cả, hết thảy, toàn bộ, suốt... Tính từ
Thêm vào từ điển của tôi
38. solution sự hoà tan

Thêm vào từ điển của tôi
39. out ngoài, ở ngoài, ra ngoài Phó từ
Thêm vào từ điển của tôi
40. come đến, tới, đi đến, đi tới, đi lạ... Động từ
Thêm vào từ điển của tôi