TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Từ: know

/nou/
Thêm vào từ điển của tôi
Động từ
 • động từ

  biết; hiểu biết

  to know about something

  biết về cái gì

  to know at least three languages

  biết ít nhất ba thứ tiếng

  ví dụ khác
 • biết, nhận biết; phân biệt được

  to know somebody at once

  nhận biết được ai ngay lập tức

  to know one from another

  phân biệt được cái này với cái khác

 • biết, quen biết

  to know by sight

  biết mặt

  to know by name

  biết tên

  ví dụ khác
 • ((thường) + of) biết, biết tin, biết rõ về

  do you know of his return?

  anh đã biết tin ông ta trở về chưa?

  I know of an excellent restaurant near here

  tôi biết gần đây có một tiệm ăn rất tốt

 • đã biết mùi, đã trải qua

  to know misery

  đã trải qua cái cảnh nghèo khổ

 • (kinh thánh) đã ăn nằm với (một người đàn bà)

  to try all one knows

  cố gắng hết sức mình, thử làm với tất cả khả năng của mình

  I know better [than that]

  tôi biết thừa đi rồi, tôi còn biết rõ hơn thế nữa kia

 • danh từ

  to be in the know biết rõ sự việc, biết rõ vấn đề; biết điều mà mọi người chưa biết

  Cụm từ/thành ngữ

  all one knows

  (thông tục) (với) tất cả khả năng của mình, (với) tất cả sự hiểu biết của mình; hết sức mình

  before you know where you are

  (thông tục) ngay, không chậm trễ, trong chốc lát, một cách nhanh chóng

  to know black from white

  thành ngữ khác