TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Động từ


1 be thì, là Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
2 have Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
3 call kêu gọi, mời gọi lại Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
4 was thì, là Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
5 like giống, giống nhau, như nhau, tư... Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
6 know biết; hiểu biết Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
7 come đến, tới, đi đến, đi tới, đi lạ... Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
8 stay ở lại, lưu lại Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
9 can có thể, có khả năng Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
10 do làm, thực hiện Động từ
Thêm vào từ điển của tôi