TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Động từ


1 be thì, là Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
2 call kêu gọi, mời gọi lại Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
3 have Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
4 was thì, là Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
5 like giống, giống nhau, như nhau, tư... Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
6 know biết; hiểu biết Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
7 get được, có được, kiếm được, lấy đ... Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
8 come đến, tới, đi đến, đi tới, đi lạ... Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
9 go đi, đi đến, đi tới Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
10 can có thể, có khả năng Động từ
Thêm vào từ điển của tôi