TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Động từ


41 swing đu đưa, lúc lắc Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
42 tell nói, nói với, nói lên, nói ra Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
43 need cần Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
44 follow đi theo sau Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
45 wait chờ, đợi Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
46 smile mỉm cười, cười tủm tỉm; cười Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
47 cook nấu, nấu chín Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
48 move chuyển, di chuyển, chuyển dịch,... Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
49 has Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
50 kidding đùa giỡn Động từ
Thêm vào từ điển của tôi