TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Từ: move

/mu:v/
Thêm vào từ điển của tôi
Động từ
 • động từ

  chuyển, di chuyển, chuyển dịch, xê dịch, đổi chỗ, dời chỗ

  to move troops from one place to another

  chuyển quân từ chỗ này sang chỗ khác

 • danh từ

  sự chuyển động, sự di chuyển, sự xê dịch

  to make a move

  di chuyển, đổi chuyển, sự xê dịch

  to make a move

  di chuyển đổi chỗ, đứng dạy đi chỗ khác

  ví dụ khác
 • (đánh cờ) nước

  that was a good move

  đó là một nước hay

 • lượt, lần, phiên (trong một trò chơi)

  it's your move

  đến lượt anh

 • biện pháp; bước

 • động từ

  lắc, lay, khuấy, quấy, làm chuyển động; nhấc

  he can't move his arm

  nó không thể nhắc được cánh tay

  to move heaven and earth

  khuấy đảo trời đất, dùng đủ mọi biện pháp, xoay xở đủ trò

 • làm nhuận (tràng)

 • kích thích, kích động, gây ra, làm cho, xúi giục, gợi

  it moved them to anger

  cái đó làm cho chúng nó nổi giận

 • làm cảm động, làm xúc động, làm mũi lòng, gợi mối thương cảm

  to be moved to tears

  cảm động đến ứa nước mắt

 • đề nghị

  I move the adjournment of the meeting

  tôi đề nghị hoãn buổi họp

 • chuyển động, cử động, động đậy, cựa quậy, lay động

  it was calm and not a leaf moved

  trời lặng gió, không một chiếc lá lay động

 • đi, di chuyển, xê dịch, chuyển dịch

  it is about time we should move

  đã đến giờ chúng ta phải đi

 • hành động, hoạt động

 • hay dọn nhà, hay thay đổi chỗ ở

 • đi xa, đi hẳn

  move on

  đề nghị đi đi, đừng đứng ùn lại (lệnh của công an giao thông)

  Cụm từ/thành ngữ

  to move about

  đi đi lại lại, đi quanh, chuyển quanh

  to move along

  tiến lên

  to move away

  dọn đi, cất đi

  thành ngữ khác