TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Du lịch


1 world thế giới, địa cầu Du lịch
Thêm vào từ điển của tôi
2 ship tàu thuỷ, tàu Du lịch
Thêm vào từ điển của tôi
3 sea biển Du lịch Danh từ
Thêm vào từ điển của tôi
4 street phố, đường phố Du lịch
Thêm vào từ điển của tôi
5 temple đến, điện, miếu, thánh thất, th... Du lịch
Thêm vào từ điển của tôi
6 country nước, quốc gia Du lịch
Thêm vào từ điển của tôi
7 location vị trí Du lịch
Thêm vào từ điển của tôi
8 mountain núi Du lịch
Thêm vào từ điển của tôi
9 rain mưa Du lịch
Thêm vào từ điển của tôi
10 large rộng, lớn, to Du lịch Tính từ
Thêm vào từ điển của tôi