TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Du lịch


1 world thế giới, địa cầu Du lịch
Thêm vào từ điển của tôi
2 location vị trí Du lịch
Thêm vào từ điển của tôi
3 country nước, quốc gia Du lịch
Thêm vào từ điển của tôi
4 mountain núi Du lịch
Thêm vào từ điển của tôi
5 sea biển Du lịch Danh từ
Thêm vào từ điển của tôi
6 rain mưa Du lịch
Thêm vào từ điển của tôi
7 street phố, đường phố Du lịch
Thêm vào từ điển của tôi
8 large rộng, lớn, to Du lịch Tính từ
Thêm vào từ điển của tôi
9 crowded đông đúc Du lịch Tính từ
Thêm vào từ điển của tôi
10 american (thuộc) Châu Mỹ; (thuộc) nước M... Du lịch Danh từ
Thêm vào từ điển của tôi