TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Từ: mountain

/'mauntin/
Thêm vào từ điển của tôi
Du lịch
 • danh từ

  núi

 • (nghĩa bóng) núi, đống to

  mountains of gold

  hàng đống vàng

  mountains of debts

  hàng đống nợ

  Cụm từ/thành ngữ

  to make mountains of molehills

  (xem) molehill

  the mountain has brought forth a mouse

  đầu voi đuôi chuột