TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Màu sắc


1 pinky hơi hồng, hồng nhạt Màu sắc
Thêm vào từ điển của tôi
2 green xanh lá cây, (màu) lục Màu sắc
Thêm vào từ điển của tôi
3 pink hồng Màu sắc
Thêm vào từ điển của tôi
4 color màu sắc Màu sắc
Thêm vào từ điển của tôi
5 pinkish hơi hồng, hồng nhạt Màu sắc
Thêm vào từ điển của tôi