TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Từ: country

/'kʌntri/
Thêm vào từ điển của tôi
Du lịch
 • danh từ

  nước, quốc gia

 • đất nước, tổ quốc, quê hương, xứ sở

 • nhân dân (một nước)

 • số ít vùng, xứ, miền; (nghĩa bóng) địa hạt, lĩnh vực

  densely wooded country

  vùng cây cối rậm rạp

  this is unknown country to me

  đó là một vùng mà tôi chưa đi qua; (nghĩa bóng) đó là một lĩnh vực xa lạ đối với tôi

 • số ít nông thôn, thôn dã

  to live in the country

  sống ở nông thôn

  the country life

  đời sống (cách sinh hoạt) ở nông thôn

  Cụm từ/thành ngữ

  to go (appeal) to the country

  giải tán quốc hội và tổ chức bầu lại