TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Từ: world

/wə:ld/
Thêm vào từ điển của tôi
Du lịch
 • danh từ

  thế giới, địa cầu

  to go round the world

  đi vòng quanh thế giới

  all over the world

  khắp thế giới

 • vũ trụ, vạn vật

  since the beginning of the world

  từ buổi sơ khai của vũ trụ, từ khi khai thiên lập địa

 • thế gian, trần tục, cõi trần gian, thế giới

  to be brought into the world

  sinh ra đời

  in this world

  ở cõi trần gian này

 • thiên hạ, nhân loại, mọi người

  all the world has heard of it

  thiên hạ ai người ta cũng biết cái đó

 • cuộc đời, việc đời; xã hội, cuộc sống xã hội

  a man of the world

  một người lịch duyệt từng trải

  to know nothing of the world

  không biết tí gì việc đời

  ví dụ khác
 • giới

  in the world of letters; in the literary world

  trong giới văn học

  the sporting world

  giới thể thao

  ví dụ khác
 • nhiều, một số lớn ((thường) a world of)

  a world of meaning

  nhiều ý nghĩa

  a world of letters

  một đống thư

  ví dụ khác

  Cụm từ/thành ngữ

  to be all the world to

  là tất cả

  to carry the world before one

  thành công hoàn toàn và nhanh chóng

  for all the world

  (xem) for

  thành ngữ khác