TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Động từ


171 denied từ chối Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
172 disturbed quấy rầy Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
173 squeezed vắt, bóp, ép Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
174 challenge thách, thách thức Động từ Danh từ
Thêm vào từ điển của tôi
175 hate ghét, căm thù Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
176 pay trả (tiền lương...); nộp, thanh... Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
177 rehearsing đang luyện tập Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
178 attempting cố gắng, cố thử ( làm gì ) Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
179 remind nhắc nhở, làm nhớ lại (cái gì) Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
180 obligated bị ép buộc Động từ
Thêm vào từ điển của tôi