TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Động từ


101 invaded Xâm lăng Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
102 exploiting bóc lột Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
103 must phải, cần phải, nên Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
104 touch sờ, mó, đụng, chạm Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
105 listen nghe, lắng nghe Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
106 fall rơi, rơi xuống, rơi vào ((nghĩa... Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
107 seem có vẻ như, dường như, coi bộ Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
108 hear nghe Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
109 lost mất không còn nữa Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
110 check kiểm tra, kiểm soát; kiểm lại; ... Động từ
Thêm vào từ điển của tôi