TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Động từ


11 been thì, là Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
12 do làm, thực hiện Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
13 stay ở lại, lưu lại Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
14 would nên, sẽ Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
15 make làm, chế tạo Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
16 want muốn, cần Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
17 ban cấm, cấm chỉ Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
18 learn học, học tập, nghiên cứu Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
19 will sẽ (tưng lai) Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
20 take cầm, nắm, giữ Động từ
Thêm vào từ điển của tôi