TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Động từ


61 feel thấy, cảm thấy, có cảm giác, có... Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
62 beat sự đập; tiếng đập Động từ Danh từ
Thêm vào từ điển của tôi
63 respect sự tôn trọng, sự kính trọng Động từ Danh từ
Thêm vào từ điển của tôi
64 run sự chạy Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
65 show chỉ, bảo, dạy Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
66 open mở, ngỏ Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
67 remember nhớ; nhớ lại, ghi nhớ Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
68 leave rời đi Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
69 happen xảy đến, xảy ra; ngẫu nhiên xảy... Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
70 live sống Động từ
Thêm vào từ điển của tôi