TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Động từ


61 handle xử lý Đồ vật Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
62 open mở, ngỏ Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
63 click kích Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
64 punished trừng phạt Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
65 try thử, thử xem, làm thử Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
66 combining kết hợp Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
67 spell đánh vần Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
68 feel thấy, cảm thấy, có cảm giác, có... Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
69 run sự chạy Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
70 peeking nhìn trộm Động từ
Thêm vào từ điển của tôi