TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Động từ


21 stay ở lại, lưu lại Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
22 think nghĩ, suy nghĩ, ngẫm nghĩ Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
23 look nhìn, xem, ngó, để ý, chú ý Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
24 ban cấm, cấm chỉ Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
25 see xem, đọc (trang báo chí) Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
26 cancel bỏ, xoá bỏ, huỷ bỏ, bãi bỏ (lện... Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
27 stolen ăn cắp, ăn trộm Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
28 gonna sẽ Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
29 let để Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
30 warm ấm; làm cho ấm Động từ
Thêm vào từ điển của tôi