TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Từ: cancel

/'kænsəl/
Thêm vào từ điển của tôi
Động từ
 • động từ

  bỏ, xoá bỏ, huỷ bỏ, bãi bỏ (lệnh, khế ước, hợp đồng...)

  to cancel an order for the goods

  bỏ đơn đặt hàng

  to cancel a reservation

  bỏ chỗ ngồi (ở máy bay...) đã dành trước; bỏ phòng (ở khách sạn...) đã dành trước

 • danh từ

  sự xoá bỏ, sự huỷ bỏ, sự bãi bỏ

 • lệnh ngược lại, phản lệnh

 • (ngành in) tờ in hỏng bỏ đi

 • (số nhiều) kim bấm vé (xe lửa...) ((cũng) a pair of cancels)

 • động từ

  đóng dấu xoá bỏ

  to cancel a stamp

  đóng dấu (xoá bỏ) lên con tem

 • thanh toán, trả hết (nợ)

 • (toán học) khử