TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Từ: look

/luk/
Thêm vào từ điển của tôi
Động từ
 • động từ

  nhìn, xem, ngó, để ý, chú ý

  look! the sun is rising

  nhìn kìa! mặt trời đang lên

 • danh từ

  cái nhìn, cái ngó, cái dòm

  to have a look at

  nhìn đến, ngó đến

 • vẻ, vẻ mặt, nét mặt, vẻ ngoài

  an impressive look

  vẻ oai vệ

  good looks

  vẻ đẹp, sắc đẹp

 • động từ

  mở to mắt nhìn, giương mắt nhìn

  don't look like that

  đừng giương mắt ra như thế

 • ngó đến, để ý đến, đoái đến, lưu ý

  look that the door be not left open

  lưu ý đừng để cửa bỏ ngỏ

 • mong đợi, tính đến, toan tính

  do not look to hear from him for some time

  đừng có mong đợi tin gì của nó trong một thời gian nữa

 • hướng về, xoay về, quay về, ngoảnh về

  the room looks west

  gian buồng hướng tây

 • có vẻ, giống như

  to look healthy

  trông có vẻ khoẻ

  it looks like rain

  có vẻ như trời muốn mưa

 • đắn đo, nghĩ kỹ trước khi có kế hoạch làm gì

 • trông nom, chăm sóc

  to look after patients

  chăm sóc người bệnh

 • để ý, tìm kiếm

 • xét, xem xét

  that is not the way to look at our proposal

  đó không phải là cách xem xét lời đề nghị của chúng tôi

  he will not look at it

  nó không thèm nhìn đến cái đó, nó bác bỏ cái đó

 • ngần ngại không muốn tiếp tục công việc đã bắt đầu

 • ngừng tiến

 • ghé lại gọi lại

  to look back upon the past

  nhìn lại quá khứ

 • hạ giá

 • (+ upon, on) ra vẻ kẻ cả

  to look for trouble

  chuốc lấy dự phiền luỵ

 • đợi, chờ, mong

  to look for news from home

  chờ tin nhà

  I am looking forward to your visit

  tôi mong chờ anh đến thăm

 • ghé qua thăm, tạt qua, tạt vào

  to look into a question

  nghiên cứu một vấn đề

 • nhìn ram quay về, hướng về

  the window of his room looks into the street

  cửa sổ buồng nó nhìn ra đường

 • nhìn kỹ, ngắm

  to look on something with distrust

  nhìn cái gì với vẻ nghi ngờ

 • (như) to look upon

  look out! there is a step

  cẩn thận nhé! có một cái bực cầu thang đấy

 • tìm ra, kiếm ra

  to look out someone's address in one's notebook

  tìm ra địa chỉ ai trong cuốn sổ tay của mình

 • chọn, lựa

  to look out for squalls

  đề phòng nguy hiểm

  to look over accounts

  kiểm tra các khoản chi thu

 • tha thứ, quên đi, bỏ qua

  to look over the faults of somebody

  bỏ qua những lỗi lầm của ai

 • nhìn bao quát, bao quát, ở cao nhìn xuống

  the high mountain peak looks over the green fields

  đỉnh núi cao bao quát cả cánh đồng xanh

 • suy nghĩ, cân nhắc

  don't make a hurried decision look round well first

  đừng nên quyết định vội vàng hây suy nghĩ kỹ đã

  to look through the door

  nhìn qua cửa

 • nhìn kỹ từ đầu đến chân, xem lần lượt, xem kỹ, đọc kỹ; nhìn thấu

  to look through a translation

  đọc kỹ một bản dịch

 • biểu lộ, lộ ra

  his greed looked through his eyes

  lòng tham của nó lộ ra trong đôi mắt

  to look to one's manners

  cẩn thận trong lời ăn tiếng nói

  ví dụ khác
 • mong đợi, đợi chờ (ở ai); tin vào, trông cậy vào, chắc vào (ai)

  to look to someone for something

  trông cậy vào ai về một cái gì

 • dẫn đến, đưa đến; nhìn trước thấy

  to look to a crisis

  dẫn đến một cuộc khủng hoảng

 • tìm kiếm

  to look a work up in the dictionary

  tìm (tra) một từ trong từ điển

 • (thương nghiệp) lên giá, tăng giá

  the price of cotton is looking up

  giá bỗng tăng lên

 • (thương nghiệp) phát đạt

 • đến thăm

  every Vietnamese looks up to President HoChiMinh

  mọi người Viêt Nam đều tôn kính Chủ tịch Hồ Chí Minh

  to look upon somebody as...

  coi ai như là...

 • hành động kịp thời

 • hành động kịp thời

 • khẩn trương lên, hoạt động lên

  Cụm từ/thành ngữ

  one must not hang a man by his looks

  do not judge a man by his looks

  không nên trông mặt mà bắt hình dong

  to look about

  đợi chờ

  thành ngữ khác