TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Từ: attempting

Thêm vào từ điển của tôi
Động từ
  • động từ

    cố gắng, cố thử ( làm gì )

    the prisoners attempted an escape (to escape), but failed

    tù nhân cố thử thực hiện một cuộc vượt ngục nhưng đã thất bại