TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Từ: squeezed

Thêm vào từ điển của tôi
Động từ
 • động từ

  vắt, bóp, ép

  I just squeezed a lime in there

  tôi chỉ vắt một quả tranh vào đó

  fresh squeezed orange juice

  nước cam ép