TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Từ: disturbed

Thêm vào từ điển của tôi
Động từ
  • động từ

    quấy rầy

    He don't like to be disturbed

    hắn rất ghét bị quấy rầy.

  • làm phiền