TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Động từ


161 allowed được phép Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
162 expect mong chờ, chờ đợi, ngóng chờ, t... Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
163 breathe hít, thở Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
164 relieved nhẹ nhõm Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
165 wake thức giấc, thức dậy, tỉnh dậy Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
166 lose mất Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
167 judge quan toà, thẩm phán Danh từ Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
168 avoid tránh, tránh xa Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
169 chasing xua đuổi Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
170 swirling Xoáy Động từ Tính từ
Thêm vào từ điển của tôi